Jenny Long Hair Training Head

£149.00 ex. VAT - £178.80 inc. VAT

Natural Chestnut Hair 45-60cm length with medium density 200-230 hair/cm2.