Jenny Long Hair Training Head

£129.00 ex. VAT - £154.80 inc. VAT

Natural Chestnut Hair 45-60cm length with medium density 200-230 hair/cm2.